Wsparcie procesu internacjonalizacji Restaurators sp. z o.o.

Menu na dowóz


Przedsiębiorstwo otrzymało grant dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego:

 

 

„Wsparcie procesu internacjonalizacji Restaurators sp. z o.o.”

 

 

W ramach osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dl MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw PRO WK-P 2014 - 2020.

 

Całkowita wartość Projektu                                                    1 328 516,66 zł

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu           1 080 094,84 zł

 

Dofinansowanie (grant) w kwocie                                          681 647,85 zł

 


Menu na dowóz