Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez pierogarnię

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez spółkę Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Wielkie Garbary 15/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000710746, NIP: 5252733897 oraz REGON: 369044856,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, która pełni w zakresie niżej opisanym rolę administratora danych osobowych (dalej „Administrator”). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”). Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagają podjęcia żadnych działań po Twojej stronie.

 

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tj. imię, numer telefonu, adres e-mail, itp. konieczne przede wszystkim
w celu wykonania łączącej go z Tobą umowy, świadczenia na Twoją rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu prowadzenia korespondencji, sporządzenia list oczekujących, realizacji rezerwacji, realizacji zamówień cateringowych, zamówień na wynos czy odpowiedzi na zadawane pytania).

Dodatkowo Administrator może również przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. w zakresie przetwarzania Twojego wizerunku).

Administrator może także przetwarzać Twoje dane
osobowe np. imię, numer telefonu, wizerunek, inne cechy szczególne, itp. z uwagi na cele związane z jego prawnie uzasadnionymi interesami, innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług
(w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie restauracji (monitoring),

b) dokonania rezerwacji stolika w restauracji,

c) prowadzenia postępowań spornych.

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Ich podanie jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić zawarcie umowy bądź świadczenie na Twoją rzecz usług przez Administratora.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia. Zgoda powinna zostać każdorazowo udzielona na odrębnym formularzu.

 

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do zewnętrznych odbiorców, gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje w szczególności partnerów i dostawców Administratora – dostawców usług kurierskich, pocztowych, księgowych, prawnych, teleinformatycznych.

 

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Cię z Administratora lub świadczenia przez Administratora usług na Twoją rzecz,
a po jej wygaśnięciu/ zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda, dane przetwarzane będą dopóki zgoda nie zostanie cofnięta bądź gdy uzasadniony interes Administratora nie będzie już wymagał ich przetwarzania.

 

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

Przysługujące prawa

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
2. Prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
w przypadkach określonych przepisami RODO,
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś Administratorowi,
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że:
1) wykaże istnienie ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których przetwarzane dane dotyczą,

2) dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W razie jakiekolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@pierogarnie.com lub listownie na adres: ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń.